Descàrrec de responsabilitat

Benvingut al lloc web del Centre Avançat de Teràpia Cognitiu-conductual (CATCC).

La informació continguda en aquest lloc web i en els fullets vinculats d'informació per a pacients estan dissenyats únicament amb un propòsit informatiu. Malgrat intentem que la informació sigui precisa i actualitzada, no és possible garantir que no contingui algun error o omissió. La informació continguda en aquest lloc web i en els fullets vinculats d'informació per a pacients no pretenen ser un tractament per a cap dels trastorns mentals de cap dels sistemes internacionals de classificació. El diagnòstic i el tractament dels trastorns mentals requereix l'atenció d'un metge, un psicòleg o un professional de la salut mental degudament qualificat. Si està buscant un diagnòstic o un tractament hauria de consultar a un metge, un psicòleg o un professional de la salut mental degudament qualificat.

La informació continguda en aquest lloc web NO substitueix el diagnòstic, el tractament o el consell d'un professional sanitari. Per tant, i encara que la informació proporcionada en aquest lloc web pugui ser-li d'ajuda, li recomanem que consulti al seu metge o professional de la salut mental de referència sobre la seva problemàtica.

Els autors d'aquest lloc web no seran responsables de cap acte o omissió ocorreguda en relació amb la informació continguda en aquest lloc web o en els fullets d'informació per a pacients que s'han vinculat, ni per cap de les conseqüències de cap dels actes o omissions anteriorment esmentats.

En utilitzar la informació continguda en aquest lloc web i en els fullets d'informació per a pacients que s'han vinculat esteu acceptant les condicions que es detallen en aquest descàrrec de responsabilitat.

 

Descargo de responsabilidad

Bienvenido al sitio web del Centro Avanzado de Terapia Cognitivo-conductual (CATCC). 

La información contenida en este sitio web y en los folletos vinculados de información para pacientes están diseñados únicamente con un propósito informativo. Aunque intentamos que la información sea precisa y actualizada, no es posible garantizar que no contenga algún error u omisión. La información contenida en este sitio web y en los folletos vinculados de información para pacientes no pretenden ser un tratamiento para ninguno de los trastornos mentales de ninguno de los sistemas internacionales de clasificación. El diagnóstico y el tratamiento de los trastornos mentales requiere la atención de un médico, un psicólogo o un profesional de la salud mental debidamente cualificado. Si está buscando un diagnóstico o un tratamiento debería consultar a un médico, un psicólogo o un profesional de la salud mental debidamente cualificado.

La información contenida en este sitio web NO sustituye el diagnóstico, el tratamiento o el consejo de un profesional sanitario. Por tanto, y aunque la información proporcionada en este sitio web pueda serle de ayuda, le recomendamos encarecidamente que consulte a su médico o profesional de la salud mental de referencia sobre su problemática.

Los autores de este sitio web no serán responsables de ningún acto u omisión ocurrida en relación con la información contenida en este sitio web o en los folletos de información para pacientes que se han vinculado, ni por ninguna de las consecuencias de ninguno de los actos u omisiones anteriormente mencionados.

Al utilizar la información contenida en este sitio web y en los folletos de información para pacientes que se han vinculado, Usted está aceptando las condiciones que se detallan en este descargo de responsabilidad.

UA-45581417-1